Kategorie

Stosowanie nawozów naturalnych jesienią

Chociaż graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych, np. obornika na gruntach ornych, upływa 31 października to, jak informuje MRiRW, w wyjątkowych sytuacjach można je stosować do 30 listopada.
Jest to możliwe w przypadkach:
– niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy. Przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków; rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października,
– zakładania uprawy jesienią, po późno zbieranych przedplonach, np. buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – wówczas termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

Zasady stosowania nawozów jesienią
W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, np. buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:
– dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha,
– należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Ocena warunków pogodowych
Z uwagi na to, że niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zasady-stosowania-nawozow-naturalnych-jesienia