STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KUKURYDZY
Tekst jednolity

Z uwagi na działalność Związku i współpracę z rolnikami z całego kraju zmieniono dotychczasową nazwę Związku na POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY, który jest kontynuatorem działalności organizacji o nazwie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY W POZNANIU i nawiązuje do jego tradycji.

I. Nazwa, siedziba, teren i środki działania.

§ 1.

Związek nosi nazwę „POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY” w dalszym ciągu statutu zwany Związkiem, jest organizacją plantatorów kukurydzy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych, rolników indywidualnych i innych podmiotów gospodarczych.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar całego kraju.
Siedzibą Związku jest miasto Poznań.

§ 3.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4.

Związek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu „POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KUKURYDZY”.

II. Cele i środki działalności Związku.

§ 5.

Celem Związku jest:
1. Ochrona praw i interesów producentów kukurydzy oraz reprezentowanie ich praw na zewnątrz.
2. Współpraca z praktyką, nauką, administracją, doradztwem i wszystkimi instytucjami zajmującymi się produkcją i wykorzystaniem kukurydzy.
3. Współdziałanie z nauką, hodowlą i doświadczalnictwem w zakresie upowszechniania wyników badań, wyboru optymalnych kierunków uprawy, nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych oraz organizacji i ekonomiki produkcji.
4. Inicjowanie zadań badawczych wynikających z pracy poszczególnych komisji.
5. Organizowanie oświaty rolniczej i upowszechnianie różnych form postępu rolniczego wśród swoich członków.
6. Podnoszenie poziomu produkcji we wszystkich kierunkach uprawy kukurydzy i umiejętności fachowych wśród swoich członków.
7. Reprezentowanie interesów producentów – członków Związku – w sprawach zaopatrzenia w środki produkcji (odmiany, środki ochrony roślin, maszyny) i warunków ekonomicznych produkcji.

§ 6.

Cele i zadania Związek realizuje przez:
1. Popieranie i propagowanie nowoczesnych metod uprawy kukurydzy.
2. Współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi w wykonaniu wszelkich prac nad rozwojem uprawy kukurydzy.
3. Reprezentowanie interesów producentów kukurydzy na zewnątrz.
4. Współdziałanie w organizowaniu zaopatrzenia producenta kukurydzy w środki produkcji.
5. Wydawanie publikacji i czasopism dotyczących nowoczesnej produkcji kukurydzy.
6. Współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli nowych odmian kukurydzy.
7. Organizowanie instruktażu oraz prowadzenie stałej pracy rozpowszechnieniowo-wdrożeniowej.
8. Podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz producentów.

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki.

§ 7.

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, zrzeszenia, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze, spółki, jednostki naukowo-badawcze, inne podmioty gospodarcze.
Wyżej wymienieni nabywają prawa członków zwyczajnych przez podpisanie deklaracji o przynależności do Związku i zobowiązani są do wnoszenia składek członkowskich.
3. Honorowym członkiem Związku może być osoba szczególnie zasłużona w działalności Związku i produkcji kukurydzy.
4. Tytuł honorowego członka nadaje Walne Zebranie na wniosek Rady Związku.
5. Członek honorowy Związku korzysta z praw członka zwyczajnego i nie wnosi składek, o których mowa w pkt. 2.

§ 8.

Członek Związku ma prawo:
1. Brać udział w Walnym Zebraniu.
2. Wybierać i być wybierany do władz Związku.
3. Korzystać ze świadczeń Związku.
4. Posiadać legitymację Związku.

§ 9.

Członek Związku jest zobowiązany:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał organów Związku, regulaminów i obowiązujących przepisów.
2. Brać czynny udział w pracach Związku, popierać jego działalność i działać na rzecz jego rozwoju.
3. Świadczyć opłaty członkowskie na rzecz Związku.

§ 10.

1. Członek Związku traci prawa członkowskie na skutek:
   1).  Dobrowolnego wystąpienia ze Związku, które może nastąpić po uprzednim 6-cio miesięcznym powiadomieniu Rady Związku.
   2). Wykluczenia z powodu wykroczenia przeciwko Statutowi, uchwałom władz Związku lub działania na szkodę Związku, a także nieopłacania składek członkowskich co najmniej przez rok.
   3). Decyzję o wykluczeniu podejmuje Rada Związku.
Jeżeli decyzja o wykluczeniu dotyczy członka Rady podejmuje ją Walne Zebranie.
2. Członkostwo w Związku ulega zawieszeniu w przypadku nieopłacenia przez członka do 30 czerwca składki członkowskiej za poprzedni rok. Członkowi, którego członkostwo uległo zawieszeniu, nie przysługują prawa, o których mowa w § 8. Z chwilą opłaceniu bieżącej składki członkowskiej przez członka, kończy się zawieszenie jego członkostwa.

IV.Władze Związku.

§ 11.

1. Władze Związku są wybieralne.
2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
   a. głosowanie tajne bez ograniczenia liczby kandydatów do władz,
   b. mandaty do władz otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
   c. etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz Związku.

§ 12.

Władzami Związku są:
1). Walne Zebranie,
2). Rada,
3). Komisja Rewizyjna.

§ 13.

1. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata. Mandat członka Rady wygasa w przypadku śmierci, odwołania, rezygnacji lub na pierwszym Walnym Zebraniu po upływie kadencji na jaką członek Rady Został powołany, nie później jednak niż z upływem 5 lat od dnia powołania. Mandat członka Rady powołanego do Rady w trakcie trwania jej kadencji wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady spowodowanego upłynięciem kadencji, na którą zostali powołani.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§ 14.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku. Walne Zebranie zwoływane jest przez Radę Związku. Walne Zebranie składa się z członków Związku w przypadku, gdy liczba członków Związku nie przekracza 350. W razie liczby członków Związku większej niż 350 zwoływane jest Walne Zebranie Delegatów Związku, których liczbę i sposób powoływania określa Rada Związku.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek:
   a). Komisji Rewizyjnej.
   b). 2/3 członków Rady lub 1/2 członków Związku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 6-ciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zebranie rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, a uchwały zapadają bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile Statut nie wymaga kwalifikowanej (wyższej) większości głosów.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, zależnie od uchwały Walnego Zebrania.
7. Walne Zebranie zwołuje się poprzez wysłanie delegatom lub członkom Związku listu lub, za pisemną zgodą członka lub delegata, pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed terminem. W zawiadomieniu należy zamieścić informację o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1). Uchwalenie głównych kierunków działalności Związku.
2). Zatwierdzenie ramowego programu działalności Związku.
3). Ustalanie liczby członków oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz ich zastępców.
4). Ustalanie wysokości opłat członkowskich.
5). Uchwalanie zmian Statutu.
6). Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
7). Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Rady.

§ 16.

Rada Związku.

1. Rada Związku składa się z członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie, które ustala też ich liczbę.
2. Na czele Rady stoi Prezes Rady, wybierany przez członków Rady ze swojego grona w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Rady po dokonaniu wyborów.
3. Rada wybiera ze swego grona jednego wiceprezesa i sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Rady.
4. Rada działa kolegialnie na podstawie uchwalonego przez siebie planu pracy. Członkowie Rady mogą indywidualnie podejmować czynności w imieniu Związku w zakresie określonym przez Radę. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego z członków, Rada wybiera w jego miejsce nowego członka spośród zastępców członków Rady.
6. Do kompetencji Rady należy:
   1). reprezentowanie Związku na zewnątrz,
   2). opracowywanie ramowych programów działalności Związku,
   3). uchwalanie planów pracy Rady stosownie i zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
   4). realizowanie uchwał Walnych Zebrań,
   5). zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań oraz podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
   6). podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej,
   7). zatrudnienie Dyrektora Biura na podstawie umowy o pracę,
   8). ustalanie zakresów czynności Biura Związku i jego Dyrektora,
   9). awansowanie i nagradzanie pracowników Biura Związku,
   10). współpraca z pokrewnymi Związkami w kraju i za granicą,
   11). uchwalanie przed każdym Walnym Zgromadzeniem Delegatów liczby tych Delegatów oraz sposobu ich powoływania.

§ 17.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie, które ustala także liczbę członków Komisji.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego z członków, Komisja Rewizyjna wybiera w jego miejsce nowego członka spośród zastępców członków Komisji Rewizyjnej.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1). kontrola pracy Związku,
   2). kontrola uchwał Rady z punktu widzenia ich legalności /zgodności z przepisami prawa/,
   3). kontrola pracy Biura Związku,
   4). kontrola działalności finansowej i gospodarczej Związku i jego organów,
   5). składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących działania Związku i jego organów.
6. Komisja może przeprowadzać kontrolę, o której mowa w ust. 5 pkt. 1 – 4, w miarę potrzeby oraz może do jej wykonania upoważnić jednego z jej członków lub osobę spoza Komisji.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
8. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

§ 18.

KOMISJE ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KUKURYDZY

1. Rada Związku może w miarę potrzeby powołać Komisje Robocze, w szczególności:
   1). Hodowli i Nasiennictwa,
   2). Agrotechniki i Ochrony Roślin,
   3). Mechanizacji Produkcji,
   4). Wykorzystania Kukurydzy,
   5). Ekonomiki i Organizacji produkcji,
   6). Promocji Kukurydzy.
2. Komisje zobowiązane są przedstawiać Radzie stosowne opinie lub opracowania dotyczące określonego zagadnienia. Opinie przedkładane są pod obrady organów Związku.
3. Za działalność Komisji odpowiada jej przewodniczący.
4. Nadzór nad pracami komisji sprawuje wiceprezes Rady.

V. Majątek Związku.

§ 19.

1. Związek może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
Majątek Związku składa się ze środków trwałych i obrotowych.
2. Dochody Związku powstają z:
   a). opłat członkowskich przekazanych na rachunek bankowy,
   b). dotacji, darowizn i subwencji,
   c). wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej i handlowej w zakresie:
      – działalności wydawniczej PKD 22.13.Z
      – sprzedaży zbóż, nasion, pasz PKD 51.21.Z
      – prac badawczo-rozwojowych dotyczących organizacji doświadczeń porejestrowych z mieszańcami kukurydzy, doradztwa w zakresie uprawy kukurydzy, organizacji szkoleń i pokazów PKD 73.10.D
d). innych wpływów.

§ 20.

Fundusz Związku przeznacza się na:
a). działalność somorządowo-organizacyjną,
b). pomoc agrotechniczną i upowszechnianie postępu,
c). współpracę z zagranicą, z pokrewnymi Związkami oraz instytucjami zajmującymi się produkcją kukurydzy,
d). finansowanie działalności gospodarczej.

VI. Postanowienia Ogólne.

§ 21.

Statut Związku może być zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów.

§ 22.

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały powziętej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym wyłącznie w tym celu, większością 2/3 głosów.
2. W przypadku rozwiązania się Związku następuje jego likwidacja przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walne Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Związku, określa formy przeznaczenia majątku Związku.

Powyższy Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy został przyjęty przez członków w dniu 31. marca 1993 roku na Walnym Zebraniu odbytym w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Państwa w Manieczkach zgodnie z § 15. pkt.6 Statutu z dnia 24. marca 1983, ze zmianami: Uchwała nr 4 z dnia 31.03.1998 oraz Uchwała nr 4 z dnia 21.03.2002 oraz Uchwała nr 5 z dnia 26.11.2013 r.