Kategorie

Spotkanie PZPK i COBORU z Przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych

W dniu 12 grudnia br. w hotelu Platinum Residence Boutique w Poznaniu odbyło się coroczne spotkanie Polskiego Związku Producentów Kukurydzy i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej z Przedstawicielami firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych.
Licznie przybyłych, ponad 30 osób z 20 firm, powitali prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes PZPK oraz dr inż. Paweł Olejarski, Dyrektor Biura PZPK. Po przedstawieniu porządku obrad zebrani wysłuchali krótkiej prezentacji „Kukurydza w roku 2023 – problemy pogodowe, ekonomiczne i polityczne” przygotowanej przez Prezesa PZPK. Profesor omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące sytuacji na rynku kukurydzy. Przedstawił m.in. jak na przestrzeni kilkunastu minionych lat sukcesywnie wzrastała powierzchnia jej uprawy w Polsce, np. w odniesieniu do kukurydzy ziarnowej z ponad 400 tys. ha w 2004 r. do ok. 1200 tys. ha w 2023 r., a w odniesieniu do kukurydzy kiszonkowej odpowiednio z poniżej 300 tys. ha do ponad 650 tys. ha. Profesor wspomniał też o znacznym wzroście produkcji ziarna kukurydzy z niecałych 2 mln ton w 2010 r. do poziomu około 8 mln ton w ostatnich trzech latach. W 2023 r. wobec niezbyt korzystnego przebiegu pogody, zbiory ziarna kukurydzy były niższe od oczekiwanych o ok. 1 mln ton i szacowane są na 7,8 mln ton. Wobec niskich cen na ziarno i problemów ze sprzedażą oraz mniejszej opłacalności produkcji, w 2024 r. spodziewać należy się zmniejszonego zainteresowania uprawą kukurydzy ziarnowej, ale dalszego powolnego trendu wzrostowego w przypadku kukurydzy kiszonkowej.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie mgr inż. Karoliny Piecuch, Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy COBORU, która omówiła wyniki doświadczeń PDO kukurydzy za 2023 r. Ta część spotkania wywołała wśród zgromadzonych ożywioną dyskusję. Na pytania zebranych odpowiadali Przedstawiciele COBORU – mgr inż. Karolina Piecuch, dr inż. Tomasz Lenartowicz, Kierownik Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian oraz prof. dr hab. Tadeusz Michalski. W szczególności dyskutowano o problemie związanym z bardzo małymi różnicami średnich wilgotności ziarna dla grup wczesności oraz koniecznością zmniejszenia obsady roślin w doświadczeniach z kukurydzą ziarnową.
W dalszej części spotkania przedstawiono sprawozdanie z realizacji Dni kukurydzy za 2023 r., omówiono też plan doświadczeń PDO i Dni Kukurydzy zaplanowanych na 2024 r. Po ożywionej dyskusji, która dotyczyła m.in. lokalizacji Dni Kukurydzy, zgromadzeni zaproponowali zorganizowanie w 2024 r. dwóch takich wydarzeń (do tej pory odbywały się zwykle 3). Lokalizacje zostaną podane w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z Firmami. Od 2024 r. spotkania polowe będą organizowane w cyklu „Dni Kukurydzy z PZPK”.
Podczas spotkania dyskutowano także o możliwości promocji sorgo w 2024 r. Na zakończenie przedstawiono kwestie finansowe oraz omówiono sprawy organizacyjne.