Kategorie

21 marca 2023 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze PZPK

W dniu 21 marca 2023 r. obradowało on-line Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Zebranie otworzył Prezes PZPK – prof. dr hab. Tadeusz Michalski. Po stwierdzeniu ważności Walnego Zebrania wybrano przewodniczącego, którym został dr inż. Karol Marciniak. Po zatwierdzeniu programu, Prezes PZPK przedstawił sprawozdanie Rady PZPK za 2022 r. oraz sytuację na rynku kukurydzy w minionym roku. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik odczytał sprawozdanie Komisji za 2022 r. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do głosowań. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Radzie Związku i Komisji Rewizyjnej za 2022 r. oraz zatwierdziło przedstawiony przez Komisję Rewizyjną bilans i rachunek wyników za 2022 r. Zdecydowało także o pozostawieniu na niezmienionym poziomie składki członkowskiej na 2023 r., która wynosi odpowiednio:
– osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i nie posiadające gospodarstwa rolnego – 60,00 zł
– gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów ornych do 25 ha – 60,00 zł
– gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów ornych 25–100 ha – 120,00 zł
– gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów ornych 100–500 ha – 250,00 zł
– gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów ornych 500–1000 ha – 500,00 zł
– gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów ornych powyżej 1000 ha oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą – 500,00 zł
Koordynator unijnego programu SeedsEU2021 i kampanii „Seeds for Future”/„Kukurydza, ziarnem przyszłości”, a jednocześnie członek Rady PZPK – mgr inż. Anna Kołakowska przedstawiła krótką prezentację z realizacji ww. kampanii w minionym roku. Poinformowała także o realizowanym w 2023 r. nowym programie promocji ,,Kukurydziane inspiracje” – konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych, finansowanym z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR.
Dr inż. Roman Warzecha z IHAR – PIB w Radzikowie i wiceprezes PZPK przedstawił i omówił zrealizowany w minionym roku program promocji uprawy i wykorzystania kukurydzy dla celów spożywczych pt. ,,Złoty smak kukurydzy” sfinansowany z FPZZiPZ KOWR.
Tradycyjnie już podczas Walnego Zebrania prezentowany jest wykład dotyczący problematyki związanej z produkcją kukurydzy. W tym roku dr Michał Gazdecki z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił bardzo interesujący wykład dotyczący produkcji i wykorzystania kukurydzy przez polskich rolników. Bazą do przygotowania prezentacji były wyniki ankiety prowadzonej wśród producentów kukurydzy w latach 2021–2022 w ramach realizacji unijnego programu SeedsEU2021, a realizowanego przez PZPK i FNPSMS w latach 2021–2023.
Ostatnim punktem programu tegorocznego Walnego Zebrania było przedstawienie działań jakie PZPK będzie realizować w 2023 r. Prezes PZPK poinformował, że Związek wspólnie z FNPSMS występuje z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego programu, który będzie kontynuacją SeedsEU2021. Prezes omówił także przygotowania do międzynarodowej konferencji „Kukurydza rośliną przyszłości/Maize, a Key to build our Future”, która odbędzie się w ramach jubileuszu 40-lecia Związku. Konferencję organizuje PZPK wspólnie z CEPM i odbędzie się 31 maja 2023 r. w Hotelu IOR – Centrum Kongresowym w Poznaniu. Jednocześnie zaprosił wszystkich Członków PZPK do czynnego udziału w konferencji i jubileuszowych obchodach.